---

Jedinečná kavárna v Brně - Café Brussel

---

Historie ulice Pekařská aneb co bylo před Café Brussel

Dominantním sídelním útvarem v brněnském prostoru byla v 11. století trhová ves Staré Brno, kde od dob Velké Moravy existovalo kontinuální osídlení, jehož rozsah a případné poměry v čase není dosud možno přesněji určit. Existovalo však na obou březích řeky Svratky.

Staré Brno a ulice Pekařská byla ve středověku vždy důležitou křižovatkou obchodních cest. Do Brna od jihu mířila cesta přes Mikulov, Mušov, Pohořelice Rajhrad, Modřice do Starého Brna přes ulici Pekařská do města Brna.

Vznik města Brna ve 2. čtvrtině 13. století měl zásadní vliv i na urbanistické formování přilehlého území, kde již v té době vznikalo sporadické osídlení zejména v dnešní Pekařské ulici. V oblasti Pekařské ulice vznikla do 2. čtvrtiny 14. století téměř souvislá zástavba klášterních a charitativních ústavů. Oblast Pekařské ulice se tedy výrazně lišila od ostatních částí předměstského prstence, které měly výlučně výrobní charakter. V letech 1238 – 1243 vznikl na parcele dnešní Pekařské č. 76 kostel sv. Jana Křtitele naproti Královské zahrady (dnešní nemocnice U sv. Anny). Kostel byl zničen roku 1645 a většina jeho základů byla odtěžena při výstavbě činžovních domů při Pekařské ulici (poslední zbytek základů byl archeologicky zachycen roku 1998).

Roku 1312 došlo k proměně zeměpanského areálu Královské zahrady. Jan Lucemburský jej na přání své manželky Elišky daroval nově založenému klášteru dominikánek, který si zde pak postavil kostel sv. Anny (dnešní nemocnice U sv. Anny).

Roku 1738 byl barokně upraven klášter dominikánek u sv. Anny při Pekařské ulici. V tomto období byla vybudována menší kaple, která sloužila jako modlitebna v místě dnešní kavárny Café Brussel na ulici Pekařská č. 76. Kaple byla s areálem kláštera spojena podzemní chodbou a neměla žádné dveře, pouze pár oken vysoko nad podlahou, aby nemohlo při modlitbách dojít ke kontaktu s okolním děním ulice.

Klášter dominikánek v Pekařské Ulici byl zrušen dne 2. 5. 1782 a o rok později sem byl přemístěn vojenský špitál z Křenové ulice. V roce 1785 zde byla otevřena porodnice s malým sirotčincem, rozšířená roku 1786 o nemocnici s blázincem a chorobincem pro nevidomé. Budovy kláštera dominikánek byly zbořeny a v letech 1865 – 1868 nahrazeny novou monumentální budovou zemské nemocnice u sv. Anny.

Rozvoj průmyslu (hlavně vlnařství) se soustřeďoval do Pekařské ulice, kde byla v prvních dvou třetinách 19. století zahájena výstavba velkých pavlačových domů. V této době byla zbořena i modlitebna dominikánek na dnešní Pekařské č. 76.

V období červenec až prosinec 2012 zrealizovala společnost Mecenáš s.r.o. celkovou rekonstrukci objektu a 27. 12. 2012 zde byla otevřena nová kavárna Café Brussel.

Chete-li se podívat, jak probíhala rekonstrukce prostor, podívejte se do naší Galerie.

Jméno ulice Pekařská:

  • 14. stol. platea Pistorum, též Peckyngasse
  • 17. stol. Grosse Bäckergasse (spodní část Kreuzgasse, Křížová)
  • 1771 Bekhengassen
  • 1784 Grosse Becken Gasse
  • 1850 Pekarská
  • 1851 Bäckergasse
  • 1854 Pekarská ulice velká
  • 1906 Velká a Malá Pekařská ulice
  • 1935 Pekařská

Počet domů a obyvatel Pekařská ulice

Rok Domy Obyvatelé
1442 20 (proti sv. Anně 10)
70. léta 15. stol. 18 (proti sv. Anně 10) 
1748 54  obyvatelné domy 
1771 1260
1780 1523 
1834 121  2675 
1846 121  3383 
1850 121  3142 
1921 121  3666 
1930 118  4108 
mastercardamexvisaklimatizovano-browncafe-brussel-stavebne-oddelene-prostory-pro-kuraky-a-nekuraky